ปลดล็อกเอทานอล ใช้ผลิตอุตสาหกรรมอื่นได้ นอกจากเชื้อเพลิงชีวภาพ-สุรา

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

มท.1 โยนรัฐบาลใหม่ เคลียร์หนี้สายสีเขียว นายกฯ บอก อะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่ามาถาม

ครม. ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมดังกล่าว คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเอทานอลเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก

ซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณมาก และส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 450 ล้านลิตรต่อปีประกอบกับกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงยังคงมีกำลังการผลิตคงเหลือเนื่องจากการผลิตในปัจจุบันยังไม่เต็มกำลังการผลิต โดยมีกำลังการผลิตส่วนเกินของเอทานอลประมาณ 1,337 ล้านลิตร จึงนำมาสู่การส่งเสริมการใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา

อย่างไรก็ตามเอทานอลเป็นสินค้าควบคุมของกรมสรรพสามิตดังนั้น ปริมาณการผลิตเอทานอลจึงมาจากปริมาณความต้องการของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมสรรพสามิต

สำหรับ แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา มีแนวทาง คือ

  1. จัดทำมาตรฐานการผลิตเอทานอลเพื่อให้การอนุญาตนำเอทานอลแปลงสภาพหรือบริสุทธิ์ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำมาตรฐานความยั่งยืนของการผลิตเอทานอลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ ผู้ผลิตเอทานอล และผู้ใช้เอทานอล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคและการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน และให้มีการจัดตั้งหน่วยรับรองเพื่อกำหนดมาตรฐานความยั่งยืนของการผลิตเอทานอลด้วย
  2. การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตเอทานอลและผู้ใช้เอทานอล โดยกำหนดรายละเอียดของปริมาณเอทานอลที่ต้องส่งมอบและระยะเวลาอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกลไกการจัดซื้อและจัดหาเอทานอลล่วงหน้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และผู้ใช้เอทานอลจะต้องซื้อเอทานอลที่ผลิตในประเทศ หากปริมาณการผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจะสามารถนำเข้าเอทานอลได้
  3. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดปริมาณการซื้อขายเอทานอลจากผู้ผลิตในประเทศล่วงหน้าในแต่ละปีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ผลิตเอทานอลและผู้ใช้เอทานอล และกำหนดปริมาณการนำเข้าเอทานอลที่จะได้รับสิทธิอากรขาเข้าอัตราพิเศษจากการนำเข้าเอทานอลเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเอทิลีนชีวภาพสำหรับสินค้าพลาสติกชีวภาพ
  4. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ผลิตเอทานอลในประเทศให้สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเอทานอลนำเข้าได้อย่างยั่งยืน
  5. การออกกฎหมายและแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ กค. (กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร) พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ให้กรมสรรพสามิตแก้ไขกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565เพื่ออนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชนิดเอทานอลสามารถนำเอทานอลไปจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้

  • ให้กรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพื่อเพิ่มพิกัดอัตราภาษีสำหรับสินค้าเอทิลีนชีวภาพซึ่งจะเป็นการกำกับดูแลและควบคุมการใช้เอทานอลในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอื่นและกำหนดให้อัตราภาษีศูนย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้
  • ให้กรมศุลกากรออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดอัตราอากรขาเข้าในอัตราพิเศษสำหรับเอทานอลที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้รับรองผู้ได้รับสิทธิและปริมาณเอทานอลที่ได้รับสิทธิที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งขึ้นด้วย เพื่อให้มีปริมาณเอทานอลเพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตเอทิลีนชีวภาพ
  • ให้กรมสรรพสามิตออกประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อกำกับการใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมอื่น รวมถึงการให้สิทธิทางภาษี

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 ปลดล็อกเอทานอล ใช้ผลิตอุตสาหกรรมอื่นได้ นอกจากเชื้อเพลิงชีวภาพ-สุรา