ผลบอลมุม -เวช กิจ ฉุกเฉิน เงินเดือน

ปลดล็อกเอทานอล ใช้ผลิตอุตสาหกรรมอื่นได้ นอกจากเชื้อเพลิงชีวภาพ-สุรา

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มท.1 โยนรัฐบาลใหม่ เคลียร์หนี้สายสีเขียว นายกฯ บอก...